Make your own free website on Tripod.com6.    Bratstva Gornje Zete 
           
(Bogi{i}ev arhiv Cavtat, XVI, 5. - podaci su iz 1894.god)


Br. Imena glavnih bratstava Imena manjih bratstava Koliko ku}a
1. Kolorogi}i dijele se na: \ukanovi}e
Rogo{i}e
Durkovi}e

Mi{urovi}e
8
7
3
4
2. Kne`evi}i

-

3
3. ]etkovi}i

-

1
4. Ivezi}i

-

3
5. Pilevi}i

-

1
6. ^ejovi}i dijele se na: Radonji}e 1
7. Krkovi}i

-

1
8. Mara{i dijele se na: Bojanovi}e
Bo`ovi}e
Babi}e
8
5
5
9. Klikovci dijele se na Stajovi}e
Radovi}e
5
2
10. Terzi}i dijele se na: Perovi}e
Mu{ovi}e
Novovi}e
Bo{kovi}e
@ivovi}e
Jankovi}e
3
2
1
2
3
3
11. Baleti}i

-

2
12. [anovi}i

-

1
13. Vuk~evi}i dijele se na Milo{evi}e
Miroti}e
\ukanovi}e
4
3
1
14. \uri{i}i

-

5
15. Rai~kovi}i

-

3
16. Ka`ije

-

2
17. Kukav~evi}i

ili

Stojanovi}i 7
18. ]etkovi}i

-

2
19. Milonji}i

-

3
20. \urovici - 2
21. Radunovi}i - 3
22. Stani}i - 2
23. Ba{anovi}i - 1
24. Markovi}i - 1
25. D`anjevi}i - 1
26. Ra{ovi}i - 11
27. Vuka{inovi}i - 8
28. Bjelobrkovi}i - 4
29. Stijepovi}i - 11
30. Kova~evi}i - 7
31. Vuleti}i - 4
32. ^olevi}i - 2
33. Radovi}i - 1
Back Home