Make your own free website on Tripod.com7.    Izvje{taj o bratstvima Kapetanije Lje{kopoljske 
s obja{njenjem odakle se ko naselio, ukoliko su mi umjeli po predanju kazati 

           
(Bogi{i}ev arhiv Cavtat, XVI, 5. - podaci su iz 1894.god)


Br. Ime bratstva   koliko ku}a naseljeni iz:
1. ]ukovi}   2 Zlatice
2. \urovi}   2 Crmnice
3. \uki}   2 Pipera
4. Krlagan   1 Lje{anske nahije
5. Radovi}   9 Lje{anske nahije (a u ovu nahiju iz Hercegovine
6. Arovi}   3 Oraha (muhamedanci)
7. Selhanovi}   3 ?
8. Marku{   3 Ne znaju kazati odakle su
9. Radulovi}   6 Komana
10. Vratnice   8 Lje{anske nahije
11. Vidakovi}   7 ]ekli}a
12. Rai~kovi}   3 Lje{anske nahije
13. Bracanovi}   1 Zagara~a
14. Bogojevi}   2 Lje{anske nahije
15. Brnovi}   4 Lje{anske nahije
16. Savkovi}   3 Ku~a
17. Kasomovi}   3 Zlatice
18. Remikovi}   1 Lje{anske nahije
19. Ka`i}   2 Lje{anske nahije
20. Vuk~evi}i dijele se na: Milo{evi}
Vojinovi}
]epanovi}
4
1
1
Lje{anske nahije
21. Rai~evi}i dijele se na: Bo{kovi}
Malarice
Stojovi}
Martinovi}
Todorovi}
7
6
13
4
2
Bajica
22. Boljevi}i dijele se na: Petkovi}
@ivanovi}
Grljevi}
@draljevi}
Damjanovi}
11
4
11
2
2
Lje{a
23. Popovi} dijeli se na: Popovi}
Vili}
6
6
@abljaka
24. Stajovi}     2 Rovaca
26. Jankovi}     2 Ne znaju?
27. Amatba{i}i     4 Markovine (muhamedanci)
28. Mugo{i dijele se na: Marki}evi}
^obanovi}
Vuki}evi}
27
20
7
Lje{a
Kastrata
29. Mili}     10  
30. Mi{evi}     4 Lje{a
31. Berila`e     3 ^eva
32. Miranovi}i dijele se na: Kova~evi}
Asanovi}
Nikovi}
]irkovi}
Jovanovi}
Sekuli}
Kne`evi}
Radovi}
10
9
5
3
4
5
2
4
Lje{anske nahije
Lje{a 

33. Kukav~evi} dijele se na: Novakovi}
Lakovi}
2
6
Lje{anske nahije
34. Radinovi}i dijele se na: Popovi}
Miroti}
[utonji}
11
4
1
Bjelica
35. \aci     6 Lje{a
36. Pejovi}     2 ]ekli}a
37. Globarevi}     1 Lje{anske nahije
38. Martinovi}     2 Bajica (nijesu od Rai~evi}a)
39. Batri}evi}     1 Lje{anske nahije
40. Truni}     1 Lje{anske nahije
41. Lambulje dijele se na: Popovi}
Nokovi}
Lazovi}
\urovi}
Dragovi}
11
7
6
7
3
Starosjedioce (ne znaju odakle su)
42. Andri}i dijele se na: Kova~evi}
Deki}i
Radonji}
6
3
3
Albanije
43. Perezi}     5 Crmnice
44. [u{kavac     1 Starosjedilac?
45. Desi}     1 Lje{anske nahija

Lje{kopolje,19/VII 1894.god. Kap. Risto Rai~evi}; pisar Simo P.Vuk~evi}

Back Home