Make your own free website on Tripod.com

 

 

MATICA-CRNA GORA
Podgorica, Bratstva i jedinstva 63
tel/fax 081 620 572
matica-cg
@cg.yu
www.matica-crnagora.com

  O NAMA

Nevladino udruženje MATICA-CRNA GORA (MCG) registrovano je kod Ministarstva pravde Vlade Crne Gore i konstituisano je u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama.

Osnivači MATICE su:
Dragan Martinović, bivši košarkaš i grafički dizajner.U nekadašnjoj Matici iseljenika radio kao tehnički urednik revije ''Susreti'',
Mihailo Vujošević, dipl.ecc., bivši direktor preduzeća za proizvodnju protivgradnih raketa ''19. decembar'' u Podgorici, ekspert za tranziciju i privatizaciju, Milorad Ražnatović, omladinski aktivista, sada angažovan u Socijaldemokratskoj partiji na poslovima sekretara za Podgoricu, Džemajlija Pepić, dipl. pravnik, službenik u Freijalnom savezu Crne Gore, Željko Uljarević, biznismen sa Cetinja, specijalista za marketing, Božidar I. Miličić, slobodni novinar, sradanik više domaćih i stranih glasila, bivši dopisnik ''Naše Borbe'', sardanik AFP-a, Vladimir Nikaljević, dipl.ecc., biznismen, bivši generalni direktor preduzeća ''Crnagoracoop'' u Danilovgradu.

Naša ideja vodilja:

''U maloj kući svijema je toplo, a u velikoj samo onima koji su oko ognja''

Osnivači MATICE-CRNE GORE smatraju da je u posledje vrijeme zapostavljena društvena obeveza prema dijaspori, što se donekle može pravdati složenom ekonomskom i političkom situacijom u zemlji. Prema grubim procjenama, pošto preciznih pokazatelja nema, crnogorska dijaspora broji stotine hiljada ljudi koji su se izvan granica sadašnje Crne Gore našli iz raznih razloga. Iseljavanje iz Crne Gore intezivno počinje krajem prošlog i traje tokom cijelog ovog vijeka. Osim toga, veliki broj ljudi rođenih u Crnoj Gori i članovi njihovih porodica, nakon raspada bivše SFRJ ostali su da žive u bivšim jugoslovenskim republikama, sada državama. Ne posoji državna ili neka druga javna institucija koja se specijalno i odgovorno bavi brojnim pitanjima i problemima dijaspore. Ustanova koja je decenijama brinula o uspostavljanju veza sa iseljnicima i njihovim potomcima godinama ne radi.

MATICA-CRNA GORA nastoji da svim onima koji potiču sa crnogorskih prostora, bez obzira na njihovu političku, vjersku i nacionalnu pripadnost, omogući što bolje veze sa postojbinom i da koliko-toliko, shodno njihovim slobodnim željama i afinitetima, preko svojih programa uključi u aktuelne reformske i demokratske tokove u Crnoj Gori. Otvarajući se prema svijetu, Crne Gora se u prvom redu i u punoj mjeri mora otvoriti i prema svom rasijanju.

Iseljenici iz Crne Gore i njihovi potomci moraju doživjeti osjećanje da su za Crnu Goru vezani ne samo zavičajnom nostalgijom već i ubijeđenjem da su njen dio i njena stalna briga. Crna Gora mora da zna sve o svojim iseljenicima i mora im omogućiti punu aktuelnu i objektivnu informaciju o zemlji porijekla. Uspostavljanjem takvog sistema kontakta otvaraju se mnogi putevi za međusobnu saradnju u svim pravcima, počev od njegovanja nacionalnih, duhovnih, etnoloških, jezičkih i drugih vrijednosti, pa sve do biznisa, investiranja u privredu i slično. Smatramo da je to moguće ostvariti u okviru programskih ciljeva MATICE-CRNE GORE, a oni su:

-         uspostavljanje i unapređivanje veza i saradnje sa iseljenicima i njihovim potomcima, iseljeničkim klubovima i društvima;

-        izrada što potpunije baze podataka;

-         servisiranje potreba iseljenika u svim segmentima, počev od informisanja (elektronske novine i revija) do pružanja raznih usluga;

-         organizovanje obrazovnih, kulturnih, umjetničkih i sportskih manifestacija u dijaspori;

-         prezentacija i popularizacija stvaralaštva iseljenika u starom zavičaju;

-         organizovanje škola jezika;

-         njegovanje istorijskih, duhovnih, kulturnih i drugih nacionalnih vrijednosti naroda Crne Gore među iseljnicima;

-         prikupljanje, obrada i štampanje istorijske građe o crnogorskom rasijanju;

-         organizovanje seminara i konferencija o pitanjima iseljeništva;

-         popularizacija privrednih i turističkih mogućnosti Crne Gore;

-         zajednička realizacija humanitarnih programa i akcija.

Glavni program MATICE-CRNE GORE je registracija dijaspore koja se radi po najsavremenijem računarskom programu, s precizno svrstanim podacima i kombinovanim zahtjevima. Sami iseljenici daju podatke tražene upitnikom, a MATICA im garantuje njihovu tajnost, shodno međusobnim dogovorima i interesima. Poseban sektor rada MATICE je informisanje dijaspore. Novine preko našeg web sajta su namijenjene ne samo rasijanju, već i svim onima koji na našem jeziku žele svakodnevnu objektivnu informaciju o Crnoj Gori i njenim aktuelnim privrednim, kulturnim, društvenim i drugim svojstvima.

Do sada se u Crnoj Gori malo ko seriozno i cjelovito bavio stanjem u iseljeništvu. Znamo samo da ni iseljenike ne zaobilaze povremeni talasi crnogorskih ideoloških i drugih podjela, što se često, zavisno od interesa, koristi u političke manipulacije. MATICA-CRNA GORA smatra da država Crna Gora mora imati jednak stav prema svim iseljenicima, ne svrstavajući ih u ideološke okvire, ili po nacionalnoj, vjerskoj i drugoj pripadnosti. Udruživanjem u MATICU njeni članovi su se obavezali da će se držati tog civilizaciskog principa.

ORGANI MATICE

SKUPŠTINA: Pored osnivača MATICE u Skupštini su: Vladan Brnović, preduzetnik, Božidar Koprivica, dipl.ing., Slavica Habić, dipl.ecc., Bratislav Medojević, akademski slikar, Radivoje Dacić, dipl.ing.,Vlado Gojnić, novinar u penziji, Tomo Miljić, dipl.pravnik i Branimir Žugić, dipl.ing.(predsjednik), Čedomir Lješević, novinar i publicista.

POČASNI ČLANOVI SKUPŠTINE: Nikola Petrović NJegoš (Pariz), Blažo Sredanović (Los Anđeles), Ivo Đukanović (San Francisko), Branko Živković-Barone (Rim), Pavle Đonović (Cetinje)....

UPRAVNI ODBOR: Božidar I. Miličić predsjednik, i članovi Dragan Martinović i Mihailo Vujošević.

RUKOVODILAC STRUČNE SLUŽBE: Dragan Martinović.

Finansiranje:

Prvu fazu izgradnje informacionog sistema finansijski je podržala Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. MATICA-CRNA GORA se, inače, finansira iz donacija i priloga pojedinaca i preduzeća koji podržavaju njene programe. Manji dio sredstava obezbjeđuje se sponzorstvima naših aktivnosti, kao i ličnih sredstava osnivača MATICE. U knjigu donatora i naših dobrotvora upisani su: Božidar Koprivica, Ratko Cerović, Vlado Brnović, Rade Rmuš..., zatim sponzori Montenegro airlines, Crnogorska komercijalna banka, Hipotekarna banka.

Svima onima koji nas podržavaju i bodre na bilo koji način unaćemo da se odužimo preko elektronskim novina, kroz popularizaciju i afirmaciju njihovog rada i ideja.