Make your own free website on Tripod.com

 

 

MATICA-CRNA GORA                                     
Podgorica, Bratstva i jedinstva 63
tel/fax:081 620 572
matica-cg@cg.yu
www.matica-crnagora.com

UPITNIK

za iseljeni~ke organizacije

 

Naziv organizacije na na{em jeziku:____________________________________________________________________________

 Naziv organizacije na na{em jeziku:____________________________________________________________________________

 Dr`ava:___________________________ Grad: __________________________Adresa:___________________________________

 Tel/fax,mobtel,e-mail__________________________________________________________________________________________

 Organizacioni oblik(udru`enje, klub iseljenika,dru{tvo prijatelja C.G.)________________________________________________

 Datum osnivanja__________________________________Broj ~lanova________________________________________________

Jezik komunikacije____________________________________Kontakt osoba __________________________________________

Na~in evidentiranja ~lanova(ru~no, komjuterski program.....)________________________________________________________

Razlozi osnivanja organizacije, ciljevi i osnovna djelatnost(njegovanje tradicije,humanitarne aktivnosti, kontakti s Crnom

Gorom)_____________________________________________________________________________________________________

O~ekivanja od Matice-Crne Gore_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Dopuna(sugestije, ideje, predlozi)_______________________________________________________________________________

Napmena:Matica-Crna Gora garantuje tajnost podataka.

U maloj ku}i svijema je toplo, a u velikoj samo onima koji su oko ognja
Vrata na{e ku}e su vam otvorena
Budite ~lan na{e porodice

Potpis

  ____________________________