Make your own free website on Tripod.com

 

 

MATICA-CRNA GORA                                     
Podgorica, Bratstva i jedinstva 63
tel/fax:081 620 572
matica-cg@cg.yu
www.matica-crnagora.com

UPITNIK

za pojedince i porodice

  Prezime i ime______________________________________ime roditelja____________________ pol__________________________

  Datum ro|enja__________________________Dr`ava___________________________Grad___________________________________

  Adresa______________________________________Tel/fax,mobtel,e-mail_________________________________________________

  Status u inostranstvu(trajno, na privremenom radu...)_________________________________________________________________

  Dr`avljanstvo_________________________________________Bra~no stanje_____________________Broj djece________________

  Generacija u inostranstvu______________________Porijeklo u Crnoj Gori_______________________________________________

  Kontakti sa Crnom Gorom(pismo,e-mail,telefonom,novine,li~no,porodi~no)________________________________________________

  Posjete u Crnoj Gori(nikakave,povremene,redovne)__________________________________________________________________

  Datum posljednjeg boravka u Crnoj Gori___________________________________________________________________________

  Jezik komunikacije______________________________________________Znanje na{eg jezika______________________________

  ^lan iseljeni~ke organizacije(dru{tva,kluba,ogranka....)_______________________________________________________________

  O~ekivanja od Matice-Crne Gore_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Dopuna(sugestije, ideje, predlozi)_______________________________________________________________________________

Napmena:Matica-Crna Gora garantuje tajnost podataka.

U maloj ku}i svijema je toplo, a u velikoj samo onima koji su oko ognja
Vrata na{e ku}e su vam otvorena
Budite ~lan na{e porodice

Potpis

  ____________________________