Make your own free website on Tripod.com

 

 

O crnogorskom jeziku…..

 

Crnogorci nemaju potrebe da izmi{ljaju nekakav svoj posebni jezik, ali imaju pravo poput svih ostalih naroda da ga nazovu svojim imenom. Ovo tim prije {to se jezik u Crnoj Gori nikada nije zvao srpskim. Nekada je to bio na{ki pa srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski, ali nikada - srpski.

O {kopljenju i sterilizaciji crnogorskoga jezika najbolje *edo~i Ljubomir Nenadovic u “Pismima” iz 1858. U njima konstatuje da je u crnogorskijem {kolama zatekao crnogorski jezik. On veli:” U svim {kolama jezik je Crnogorski; u mnogome razli~an od onoga priznatog, lepog jezika na kome je Biblija prevedena. Govorio sam jednom prilikom na Cetinju da bi trebalo, radi knjizevnog jedinstva, da uvedu onaj jezik kojim se danas pise u Beogradu i Novom Sadu….Ako Crnogorci produze svoje {kole kao do sada, onda posle sto godina, izme|u ta dva jezika bi}e ve}a razlika nego {to je izme|u portugalskog i {panskog. Ja ne ka`em koji je jezik lep{i; samo napominjem: da bi, za ljubav knji`evnog jedinstva, trebalo da manjina pristupi ve}ini”.

Sli~no *edo~i i Simo Matavulj u “Bilje{kama jednog pisca”. U njima navodi rije~i Crnogorca Toma{a Vukoti}a povodom tra`enja neke pozori{ne grupe za izvo|enje “Balkanske carice” kralja Nikole: “ I zar ti skita~i umiju govoriti po na{ki, onako ~isto crnogorski, ka {to je pisano? Bo`e sa~uvaj! Ne bi im svaku tre}u razumio….Ni najbolji glumci u Biogradu ne umiju govoriti na{ijem govorom”…Ili novijega datuma

Navodimo dio odgovora jednog od najpoznatijih lingvista, Dubravka Skiljana kojeg je dao listu "Vreme" (23.08.1996.), na pitanje:

Koliko su uopce srpski i hrvatski jezik razliciti?

Pitate to sasvim krivu osobu, jer ja sam valjda poslednji u Hrvatskoj koji javno tvrdi da su tipolo{ki i strukturalno, dakle sa stajali{ta karakteristika koje su inherentne jezi~koj strukturi, hrvatski i srpski jezik - pa i bo{nja~ki i crnogorski – jos{ jedan te isti jezik. ^ini se da se to mo`e dokazivati, na primjer, time {to je njihov fonolo{ki sistem jedan. Najbli`i tome da se izdvoji kao poseban jezik nije hrvatski nego crnogorski - onog trenutka kada u svoj standardni jezik uvedu meko  $,* ; #,& i %,_ kao posebne foneme, koji }e vjerovatno imati, {to nije neophodno, i posebne grafi~ke znakove, oni ce napraviti puno odlu~niji korak nego {to su sve promjene u~injene ovdje u svrhu razdvajanja jezika. Jer, to je ne{to {to ~vrsto definira jezi~nu strukturu, broj ili sistem fonema.…..