Make your own free website on Tripod.com

 

 

3.    Starosjedila~ka bratstva u Zeti vjere pravoslavne
           
(Bogi{i}ev arhiv Cavtat, XVI, 3. - podaci su iz 1894.god)

 

Br. Bratstva Bratstva se dijele na manja bratstva Ku}a u bratstvu Odakle se bratstvo doselilo
1. Popovi}i Popovi}i 38 Koplika
2. Klikovci Klikovci 59 Ku~a
3. Mara{i Mara{i 44 Hota
4. Dambari}i Dambari}i 4 Iz Bajica u Lj. nahiju pa u Zetu
5. Pr~ani}i Pr~ani}i 2 Iz Bajica u Lj. nahiju pa u Zetu
6. Macanovi}i Macanovi}i 1 Bratono`i}a (ispod Kr{a)
7. Rajovi}i Rajovi}i 3 Dobrskog sela
8. Uli}evi}i Uli}evi}i 4 Crnice
9. [u{kav~evi}i [u{kav~evi}i 6 Zagara~a (Musterovi}a)
10. @ivanovi}i @ivanovi}i; Kuli}i 6 Gruda
11. Lambulje Lambulje 2 Gruda
12. Usan~evi}i Usan~evi}i 1 Dobrskog sela
13. Dabkovi}i Dabkovi}i 6 Gruda
14. Mirovi}i Mirovi}i 12 Ispod Bjelastavice
15. \ureti}i \ureti}i 3 Ispod Bjelastavice
16. Ajkovi}i Ajkovi}i 10 Ispod Bjelastavice
17. Kra~kovi}i Kra~kovi}i 9 Ispod Bjelastavice
18. Kne`evi}i Kne`evi}i 7 Starih Matagu`a
19. Draki}i Draki}i 5 Crmnice (Gluhi Do)
20. Mai}i Mai}i 6 Sa ^eva u Kosijere pa u Zetu
21. Domazetovi}i Domazetovi}i 9 Ku~a
22. Skrobanovi}i Skrobanovi}i 9 Bera
23. Filipovi}i Filipovi}i 6 Pipera (Mrka)
24. Piperovi}i Piperovi}i 2 ]ekli}a
25. Pe{ovi}i Pe{ovi}i -

-

26 Vuja~i}i Vuja~i}i - Krstovi}i 22 Hota
27. Kalu|erovi}i Kalu|erovi}i ; Rakovi}i
Mirkovi}i ; Balija{
21 Ku~a
28. Pajovi}i Pajovi}i ; Tripunovi}i 8 Bjelopavli}a
29. Vu~ini}i Vu~ini}i 9 Ceklina
30. Kukuli~i}i Kukuli~i}i 9 Ledina (Ku~a)
31. Vuleti}i Vuleti}i 7 Gruda (Ke{eva)
32. An|u{i}i An|u{i}i 9 Oraha (Lj. nahije)
33. @ivkovi}i @ivkovi}i 2 Ubala (Ku~a)
34. Metiljevi}i Metiljevi}i 2 Staniseli}a (Lj. nahije)
35. Cavni}i Cavni}i 3 Bjelopavli}a
36. Vu~kovi}i Vu~kovi}i 2 Pipera (Petrovi}a)
37. Gruji}i Gruji}i 3 Bratono`i}a
38. Cekovi}i Cekovi}i 1 Tuza
39. Maslarice Maslarice 6 Iz Bajica u Lje{kopolje pa u Zetu
40. Grbav~evi}i Grbav~evi}i ; Radinovi}i 6 Iz Bjelica od Avramovi}a doseljeni u Grbavce pa u Zetu
41. Korovi}i Korovi}i 9 Starih Matagu`a
42. Peli~i}i Peli~i}i 6 Bjelopavli}a
43. Be~i}i Be~i}i 14 ^eva
44. Vukovi}i Vukovi}i 3 Lje{anske nahije
45. Aligrudi}i Aligrudi}i 6 Lje{anske nahije
46. Miranovi}i Miranovi}i 3 Lje{kopolja (D. Kokota)
47. Marinovi}i Marinovi}i 4 Gluhi Do (Crmnice)
48. Spi~anovi}i Spi~anovi}i 1 Crmnice (Gluhi Do)
49. Batrovi}i Batrovi}i 7 Crmnice (Br~eli)
50. Banjevi}i Banjevi}i 1 Spu`a
51. Pe{uki}i Pe{uki}i 4 Lj. nahije (Gradac)
52. Ljajkovi}i [anovi}i ; Bjelobrkovi}i
Kumburovi}i ; Stijepovi}i
10 Iz Ljubotinja, od Prlja, doseljeni u Ljajkovi}e, pa u Zetu
53. Stanovi}i Stanovi}i 5 Ku~a
54. Markinovi}i Markinovi}i ; Skobaljevi}i
Prenki}i
10 Ceklina (Uli}a)
55. Ba{kovi}i Ba{kovi}i 5 Dra`evine (Lj. nahije)
56. Markovi}i Markovi}i 4 Pipera (Seoca)
57. ^ejovi}i ^ejovi}i 1 ^eva
58. Simonovi}i Simonovi}i 3 Bjelopavli}a
59. Ota{evi}i Ota{evi}i 2 Bjelopavli}a
60. Baki}i Baki}i 5 Zagara~a
61. Mad`arovi}i Mad`arovi}i 5 Pipera (Crnaca)
62. Radi~evi}i Radi~evi}i 3 Iz Gruda u Podgoricu pa u Zetu
63. Marku{ Marku{ 5 Momi{i}a
64. Luka~evi}i Luka~evi}i 2 Ispod Bjelastavice
65. \ukanovi}i \ukanovi}i 2 Iz Bjelica u Dajbabe, pa u Zetu
66. Terzi}i Terzi}i 2 Srbije
67. Ivezi}i Ivezi}i 1 Gruda (Pepi}a)
68. Mokanji}i Mokanji}i 1 Gornjih Seoca
69. Polovi}i Polovi}i 1 [estana
70. Kuka~evi}i Kuka~evi}i 1 Lje{anske nahije
71. Burzani Burzani 3 Dra`evine (Lj. nahije)
72. Davidovi}i Davidovi}i 3 Vranja
73. ^arapi}i ^arapi}i 1 Ku~a
74. Leki}i Leki}i 1 Crmnice
75. \urovi}i \urovi}i 2 Crmnice (Gluhi Do)
76. [i{evi}i [i{evi}i 5 Ljubotinja (Gradjana)
77. Dobrovi}i Dobrovi}i 10 Gruda
78. Mijovi}i Mijovi}i 5 Zagore
79. Krnjanovi}i Krnjanovi}i 2 Ceklina (Prevlake)
80. Stajovi}i Stajovi}i 1 Ceklina
81. Kruni}i Kruni}i 1 Lje{anske nahije
82. Matovi}i Matovi}i 4 Crmnice (Tomi}a)
83. Bojkovi}i Bojkovi}i 2 Pipera (Rade}a)
84. \elja{i \elja{i 2 Kosijera
85. Kopitovi}i Kopitovi}i 2 Crmnice (Br~eli)
86. Ba{anovi}i Ba{anovi}i 1 Botuna
87. Bu{kovi}i Bu{kovi}i 1 Ceklina (Vranjine)
88. Dabanovi}i Dabanovi}i 2 Crmnice (Seoca)
89. Dedi}i Dedi}i 1 Lj. nahije ([titara)
90. Baukovi}i Baukovi}i 4 Lje{anske nahije
91. Bogdanovi}i Bogdanovi}i 2 Ljubotinja
Back Home