Make your own free website on Tripod.com
1.    Rodoslovlje muhamedanaca Podgori~kih
           
(Bogi{i}ev arhiv Cavtat, XVI, 4. - podaci su iz 1894.god)


Br Bratstva Ko je do{ao Iz kojega mjesta Koja su bratstva Koliko ku}a Svega domova
1. Osmanagi}i

-

Bajice Osmanag}i
Be{li}i
Ajdaragi}i
12
9
4
25
2. \or|evi}i Asan Ubala \ur|evi}i 6 6
3. [arki}i

-

Orahova [arki}i 10 10
4. Mari}i

-

Orahova Mari}i 2 2
5. Leki}i Gega Gruda Leki}i
Begzi}i
3
2
5
6. Burazerovi}i

-

Hota Burazerovi}i 6 6
7. Turkovi}i

-

Ku~a Turkovi}i 5 5
8. Ljumanovi}i Ljuman Pipera Ljumanovi}i 5 5
9. Muhovi}i Stanko Orahova Muhovi}i 8 8
10. Delali}i

-

Slatine Delali}i 4 4
11. Suljo Ma{ov

-

Ko}a Ma{ovi}i 1 1
12. Pa{i}i

-

Kokota Pa{i}i
Gali~i}i
Mujad`evi}i
1
1
1
3
13. Abdovi}i

-

Gruda Abdovi}i
Adrovi}i
Vodopi}i
2
2
1
5
14. Ramovi}i

-

Meduna Ramovi}i 2 2
15. Rogami}i

-

Zatrijeb~a Rogami}i 1 1
16. Mandi}i

-

[alje Mandi}i
Dervi{evi}i
5
9
14
17. Omer}ei}i

-

Kastrata Omar}ei}i 2 2
18. Ajdar Ku~evi}i

-

Alije Ajdar Ku~evi}i
Begovi}i
Vrani}i
Ruhoni}i
2
1
1
5
11
19. Aligrudi}i

A~ko

Ke{eva Aligrudi}i 2 2
20 Seratli}i

-

Trebinja Seratli}i 7 7
21. Kuni}i

-

[alje Kuni}i 1 1
22. Kapisazovi}i

-

Miridita Kapisazovi}i 2 2
23. Alibali}i

-

Azije Alibali}i 5 5
24. Krpuljevi}i

-

Rade}e Krpuljevi}i 1 1
25. Buroni}i

-

Buronja Buroni}i 1 1
26. Krni}i

-

Matagu`a Krni}i 5 5
27. [aovi}i

-

Meduna [aovi}i 3 3
28. Kazamanovi}i

-

Kola}ina

-

1 1
29. Osman Otovi}i

-

Vladana Osman Otovi}i 1 1
30. Malevi}i

-

Gruda Malevi}i 3 3
31. \e~evi}i

-

Dino{e \e~evi}i 13 13
32. Gojkovi}i

-

Zatrijeb~a Gokovi}i 5 5
33. Azganovi}i

-

Azije Azganovi}i
Memovi}i
Amatovi}i
2
2
2
6
34. Mu{ovi}i

-

Nik{i}a Mu{ovi}i 1 1
35. Ro`ajci

-

Ro`aja Ro`ajci 1 1
36. Ramadanovi}i

-

]ekli}a Ramadanovi}i 1 1
37. Ba{i}i

-

Pepi}a Ba{i}i 3 3
38. La~evi}i

-

Dino{a La~evi}i
Dudulovi}i
8
2
11
39. Ibri~evi}i

-

-

-

1
40. Buli}i

-

-

Buli}i 3 3
41. Alivojvodi}i Alivojvoda Bosne Alivojvodi}i
Mustafagi}i
4
2
6
42. Red`ovi}i

-

Bjelopavli}a Red`0vi}i
Jahi}i
Ba{ti}i
8
1
1
10
43. Ramadanovi}i

-

Cetinja Ramadanovi}i 4 4
44. Ledini}i

-

Ledina Ledini}i 1 1
45. Pa}uka

-

-

-

-

-

46. [abanad`ovi}i

-

H.Novog [abanad`ovi}i
E}imovi}i
4
3
7
47. Luka~evi}i

-

Cuca

Luka~evi}i
Sekni}i
Dervanovi}i
6
5
5
16
48. Smajovi}i

-

Carigrada Smajovi}i
\urbuzovi}i
[ehovi}i
3
1
1
5
49. Dajbabi}i

-

Dajbaba Dajbabi}i 3 3
50. Ad`i Sinovi}i

-

Tuza Ad`i Sinovi}i 3 3
51. Amatba{i}i

-

Dra`evine Amatba{i}i
Tuki}i
1
1
1
52. Dekovi}i

-

Gruda Dekovi}i 1 1
53. Oru~evi}i

-

Zatrijeb~a Oru~evi}i
Gra|evi}i
Ademovi}i
Hajdarovi}i
4
1
1
1
7
54. Diglisi}i

-

Kola{ina Diglisi}i
Backovi}i
5
1
6
55. Brun~evi}i

-

Nik{i}a Brun~evi}i 1 1
56. Taljanovi}i

-

Zete Taljanovi}i 1 1
57. Salahagi}i

-

Azije Salahagi}i 1 1
58. Averi}i

-

Bjelopavli}a Averi}i 7 7
59. Kerovi}i

-

-

Kerovi}i 2 2
60. Abdi}i

-

Gruda Abdi}i 2 2
61. Raki}i

-

Brskuta Raki}i
[abanovi}i
2
1
3
62. Pokrkli}i

-

Velestova Pokrkli}i 3 3
63. Tuzovi}i

-

Tuza Tuzovi}i 2 2
64. Ad`i Ametovi}i

-

Gradca Ad`i Ametovi}i 2 2
65. Pirovi}i

-

-

Pirovi}i 1 1
66. Perko~evi}i

-

-

-

1 1
67. Bibezi}i

-

Tu|emila Bibezi}i 1 1
68. Red`i}i

-

Gruda Red`i}i 3 3
69. Smakovi}i

-

Gruda Smakovi}i 1 1
70. Cucovi}i

-

Cuca Cucovi}i 3 3
71. Kapi}i

-

Pipera Kapi}i 3 3
72. Dedovi}i

-

Gradca Dedovi}i 1 1
73. Krkanovi}i

-

Gruda Krkanovi}i 1 1
74. Ad`i Alovi}i

-

Lopara Ad`i Alovi}i 2 2
Back Home