Make your own free website on Tripod.com

Napomena: Zutim su podvuceni djelovi odgovora koje su Vesti CENZURISALE....

Odgovor na tekst objavljen u vasem listu 24.04.2001. godine pod naslovom “Sumanute izjave i la`i”

Povrije|ena sujeta

Pismo koje je potpisao Radovi} predstavlja sramotu za srpsku zajednicu i ja o~ekujem da }e se oglasiti neko ko je gre{kom uvu~en u njegovo okrilje. Srpska zajednica ima potencijala da odabere svoje predstavnike koji }e je dostojno reprezentovati, koji ne}e {iriti mr`nju i netrpeljivost, ve} toleranciju i saradnju, uva`avajuci razli~itost u mi}ljenjima i iskazivati po{tovanje prema druga~ijim stavovima. Isto tako sam uvjeren da jedna velika ve}ina u srpskoj zajednici vidi u Crnogorcima svoje prijatelje {to je potvrdjeno istorijsko naslijedje.

Zbog mojih brojnih prijatelja nemam potrebu, ali zbog onih koji me ne poznaju du`an sam da dam odgovore na idiotska podmetanja koja mi se poturaju bez ikakvog osnova.
La` je da sam se javno izjasnjavao kako nijesam Srbin! Nacionalno sam se uvijek izja{njavao kao Crnogorac i smatram da je to sasvim dovoljna nacionalna odrednica, pa nijesam nalazio za shodno da obja{njavam ono {to nijesam.
La` 
je da sam izjavljivao kako ne govorim srpski! Naprotiv, govorim ga izuzetno dobro, isto kao sto govorim i hrvatski i bosanski. Govorim dobro i italijanski i njema~ki, a sporazumijevam se bez problema i na engleskom. Dakle, to {to govorim srpski jezik ne zna~i da ga i kradem. Smatram to svojom predno{}u, a ne lopovlukom.
La` je da ne priznajem i ne po{tujem SPC. Nemam nikakvih kompetencija koja mi daju za pravo da priznajem i ukidam bilo koju crkvu, pa tako ni SPC sa moje strane ne prijeti nikakva opasnost! Postovanje uvijek ide dvosmjerno pa ni ja nijesam nikakav izuzetak.
To {to Radovi} poziva svoje istomisljenike da me ne zovu “bratom” pozdravljam, jer su mi takva oslovljavanja neiskrena i degutantna. Ali, da mi brani pripadnost vjeri govori da je tu nauku ucio na pogre{nome mjestu i od pogre{nih osoba. Ili }e biti da je svoje reagovanje pisao u afektu, jer iza takvih nebuloza ne mo`e stajati iole normalan ~ovjek.

La` je nazivati na{e Udru`enje takozvanim. Udru`enje je registrovano 23.10.1996.godine pod registarskim brojem Y2500010 i ~lan je Ethnic Communities Councila NSW gdje smo predstavljeni sa svoja dva ~lana.
La` je da sam sebe izolovao, kako ovdje tako jo{ vi{e u Crnoj Gori. Imam izuzetno mnogo prijatelja sa svake strane, a na va{u `alost ve}ina ih je srpske nacionalnosti.
La` je da ja formiram novi jezik. On postoji i samo je pitanje kada }e se nazvati svojim imenom. To {to mi ‘preporu~ujete’ da u~im i Albanski - da sam mladji poslu{ao bih vas, jer za mene je svako poznavanje jezika pravo malo bogatstvo. Poistovje}ivati me sa Albancima u smislu koje aludira na izrugivanje je odlika krajnjeg primitivizma. Zamislite ~uda – ja i medju Albancima imam izvanrednih prijatelja.

U pismu se ka`e i da je Odbor formiran “s namjerom da uti~e na po{tene i normalne gradjane Crne Gore da ustanu protiv bilo kakvog otcijepljenja….” Ovakve poruke se u narodu nazivaju glupostima! Ispade da je vi{e no pola Crne Gore nenormalno i nepo{teno!

Na kraju pisma je izre~en i jedan idiotizam tvrdnjom kako vrijedjam “sve one ~asne ljude i svo sve{tenstvo Australije…”. To {to sam iznio svoje mi{ljenje o popu Nik~evi}u ne zna~i da vrijedjam sve svje{tenike. Ne bih ulazio u komentar koliko je ko ~astan i po{ten. Ve}ina osoba koje su se posvetile religiji su ~asne i po{tene i bave se striktno religijskim poslovima, ne dijele}i ljude ni po naciji, ni po vjeri, ni po jeziku, a poma`uci svakome u nevolji. To je ono hri{}anski! Politiku ostavljaju politi~arima, a oni popovi koji iskora~e iz sfere religijskog djelovanja i javno se priklone promociji odredjenih politi~kih partija su s punim pravom i podlo`ni javnim kritikama.

S’po{tovanjem
Mihailo Mandi}
starinom iz Katunske nahije – srca Crne Gore

www.montenegro.one.net.au