Nik~evi}eve pute{estvije po Australiji

 

Kada je neko spreman da govori protivu Crne Gore i nije~e Crnogorce ka narod i naciju odmah mu se, u okviru srpske zajednice, posveti sva mogu}a medijska pa`nja. Najsvje`iji primjer je gostovanje popa Nik~evi}a, ‘junaka godine’, jerbo je odbranio Vla{ku crkvu od nasrtaja Crnogoraca!? ^im je sletio na sidnejski aerodrom prostrli su mu crveni tepih. Utrkivali su se Srpski Svetski Glas, Novosti, Vesti, a da o srpskom radio programu na SBS kanalu i ne govorimo. Srbi i Crnogorci svakojake fele, su, kona~no, bili pripremljeni i na  TV promociju “junaka godine” i 11.marta Nik~evi} se pojavio na srpskom kanalu TV 31.

Uz snishodljivog voditelja, Nik~evi} je iskoristio svoju sansu da opravda tro{kove ulo`ene u njegove pute{estvije. Te{ko je zloupotrijebio mogu}nost koja mu se ukazala, jer umjesto da govori o crkvenim pitanjima i propovijedima - on se bavio agitacijom u duhu dnevno-politi~kih prilika.

Zapo~eo je sa temeljnim obja{njenjima kako je Crnu Goru stvorila SPC! Prije Nemanji}a ni|e ni{ta nije postojalo na prostoru dana{nje Crne Gore! Samo pusta ledina. Onda je sa svih strana do{lo ne{to Srba, Nemanja osnovao SPC, a ova napravila SRPSKU Crnu Goru! I sve je bilo pod kontrolom dok se ne pojavi{e Komunisti, pa su se sada o jadu zabavili da ubijede Crnogorce kako su usnuli ru`an san.

Nipoda{tavao je Akademiju DANU koju vodi jedan najobicniji frizer ( {to je ponovio dva puta – da se slu~ajno ne zaboravi) i ukazivao na te`ak polo`aj CANU. Pri~ao je o nekakvim ~ipovima  koji se usa|uju narodu Crne Gore kako bi se stvorio nekakav novi - crnogorski, a {to sve ima potporu od separatista! Na djelu je op{ta borba i nasilje protivu SPC, jerbo samo ona ima SVA dokumenta iz kojih se vidi prava istina… u njihovim crkvama SVE pi{e, ama ba{ SVE, a ovi izmi{ljeni Crnogorci se boje istine ! E, u toj Crnoj Gori u kojoj je SPC izlo`ena nevi|enim mukama i napadima svakojake vrste, u toj i takvoj Crnoj Gori |e se SPC bori za goli opstanak, zbog ~esa je mora Nik~evi} da se vine preko sedam mora i sedam okeana i da ostavi crkvu u kojoj je ~amio ginisovih 13 dana kako bi po svijetu obja{njavao kako NEMA Crnogoraca, u toj i takvoj Crnoj Gori |e vlada sila i bezakonje - Srpska pravoslavna crkva ima NAJRAZVIJENU izdava~ku djelatnost u vascijelom pravoslavlju!!! Tako veli Radomir Nik~evi}, glavni i odgovorni urednik svega i sva~esa {to se {tampa u cilju odbrane pravoslavlja = srpstva. Imaju i svoje novine Svetigoru, pa onda je i to bilo malo no im je ta i takva Crna Gora dozvolila da svoju ‘istinu’ {ire putem svojega radija Svetigore…pa i film snimaju (koji nije ni{ta gori od onih ameri~kih). Jos jedino nemaju svoju televiziju, a i to }e im, valjda ova Vlast obezbijediti kako bi ih stavili na jo{ ve}e muke! To samo mo`e kod NJIH – {to im vi{e da{ to su ONI na ve}e muke! A kad su na mukama onda se zatvore u crkvu i izla`u najstro`ijem postu i najstro`ijim molitvama kako bi{e  razagnali zle duhove iz Crne Gore…ONI se , ina~e, ne bore protiv ljudi no protiv zlih duhova....  

Onda se okrenuo svetom Savi i kad je po~eo da nabraja kako je njegov duh duboko usa|en u svijest Crnogoraca – zafalilo je vremena. Krenuo je, jelte od Savinog kuka, pa Savine vode…pa manastira Savine pa Savin potok…pa Savin – nije se moga vi{e prisjetiti, ali sve je u Crnoj Gori Savino!
Moze Nik~evi} da pri~a onima koji ‘u~e’ istoriju slu{aju}i televiziju da je najve}i svetac u Crnoj Gori Sv,Sava, ali je istina sasvim druga~ija. U Crnoj Gori je najve}i svetac Sv Petar Cetinjski i trebalo bi biti znano i Nik~evi}u da je Petar I Petrovi} izabran za crnogorsku li~nost Milenijuma, a ne Rastko Nemanji}! Poznato je da SPC ne pominje mnogo Sv Petra iz prostog razloga {to se u njegovo vrijeme nije mnogo pominja ni Sv Sava niti srpstvo, a sto je vidljivo iz Poslanica Sv Petra.

Kada je sve potanko objasnio kakvome su mu~enju izlo`eni u Crnoj Gori pre{a je na Kosovo i ono zbog ~esa je, od druge, i do{a. Od prve je do{a da poni{ti Crnogorce, a od druge da promovi{e svoja ‘knji`evna dijela’ i sakupi ne{to dolara, ^im se zapucalo tamo ON je odma oti{a sa ekipom na lice mjesta da sve ZABILJE@I. Crnogorske vladike i popovi su u borbama predvodili Crnogorce sa pu{kom u ruci, a ON je oti{a da sve zabilje`i! I bio je, veli, istinski svjedok doga|aja. \e se go| ne{to desilo – ON je vidio i zapisao. Tako je i napravio 4 knjige sa preko 1000 fotografija i SVI se pozivaju da dolaze na promocije koje }e se odr`avati u gradovima koje ce Nik~evi} pohoditi. Za tu namjenu ostavio je cipan cijeli mjesec dana. (Dako mu u me|uvremenu Crnogorci ne preotmu ‘njegovu’ crkvu!?) Naravno da je svaka nov~ana pomo} i te kako dobrodo{la (u ovom te{kom trenutku po SPC u Crnoj Gori – dodaje voditelj i umalo da ne ispusti suzu). O tome {ta je sve vidio na Kosovu ON NE]E pa NE]E da pri~a, da ne bi pokvario dan pojedinim gledaocima. Ali, dosljedan sebi, ON }e, ipak, re}i kako je LI^NO vidio silovane starice (od 75 godina), `ene i |ecu, zaklane i unaka`ene …sva{ta je vidio svojim o~ima i sve je odma bilje`io. I Nik~evi} dobro zna e je greota manipulisati sa `rtvama, ali }e njemu, valjda, Bog oprostiti.

Na kraju TV emisije Nik~evic se dosjetio da na sebi ima popovsku mantiju pa je uputio i nekakvu crkvenu poruku slu{aocima kako ne bi{e, u ovom izobilju, zaboravili na svoju pravoslavnu vjeru. Nije zaboravio da napomene da su  ONI {tampali i ud`benike o pravoslavlju za sve uzraste – i to opet u onoj i onakvoj Crnoj Gori! Uto iste~e i vrijeme emisije i nai|o{e neke vedrije teme.

Na ovom mjestu i vazda ubudu}e treba napominjati ono o ~emu SPC ne pri~a ili kada to ~ini onda ga predstavlja u iskrivljenom svijetlu.

 Tako ni ovoga puta nije bilo ni pomena o Ilirima, Rimljanima, Naronskom konventu, rimskoj provinciji Prevalitani, kne`evini Duklji i arhontu Petru iz XI vijeka koji je bio jedan od vazala vizantijskog cara Vasilija I, knezu Vladimiru i Stefanu Vojislavu, koji nakon pobjede nad vizantijskom vojskom na Tu|emilu postaje samostalni gospodar Zete. Ne bje{e pomena ni o knezu/kralju Mihailu ((kraljevske insignije uputio mu je papa Grgur VII)) koji vlada Dukljom/Zetom od 1046-1081, niti se pominje kralj Bodin, sin kralja Mihaila; za cije vladavine Duklja dosti`e najve}e prostranstvo i svoj suverenitet uspostavlja nad Ra{kom, Bosnom, Travunijom i Zahumljem, djelovima Makedonije, Hrvatske i sjeverne Albanije.

Istina je da je ra{ki veliki `upan Stefan Nemanja 1183 – 1186. godine uz dio doma}e vlastele, koja je izdala interes zemlje, pokorio Duklju/Zetu, razurio gradove u Primorju (osim Kotora) i uni{tio sve {to se uni{titi dalo! (Najnovija istra`ivanja prof Rajka Vuji~i}a ukazuju da su Nemanji}i, zarad kulta SV Save izmjestili mo{ti Svetoga Vladimira Dukljanskoga, koga slave sve tri vjere u Crnoj Gori!) Istina je i da se 1360. godine Zeta izdvaja iz Srpskog Carstva kao samostalna zemlja i da nastavlja svoju dr`avnu tradiciju (dukljansku) i tada na ~elu zemlje dolazi nova dinastija Bal{i}a pa potom Crnojevi}i.
 
Treba re}i da je Crna Gora bila pod Nemanji}ima vijek i po, a Srbija pod Turcima punih pet vjekova pa ih niko ne ugoni u Turke!

Drugi dio pri~e o kojemu se nerado zbori ili se pominje bezo~no i cini~no kao volja crnogorskoga naroda odnosi se na 1918. godinu, kada je novembra mjeseca (24.-29.) u Podgorici odr`ana izdajni~ka tzv Podgori~ka skup{tina kojom je Crna Gora anektirana Srbiji, a dinastija Petrovi}-Njego{ detronizirana. Tada je pofermana srpska okupacija Crne Gore (dobro su poznate rije~i vojvode Mi{i}a upu}ene komandantu srpskih trupa u Crnoj Gori: "Nastavite najenergi~nije i svim sredstvima da se na teritoriji koju je na{a vojska okupirala ugu{i svaka agitacija, pa ma od koga ona dolazila. Za to vam stoje na raspolaganju sva sredstva koja mo`ete raspolagati bez ikakvog prezanja".) I SVA mogu}a sredstva su upotrijebljena. Srpska {tampa u Beogradu je zabilje`ila da to {to ~ini srpska `andarmerija po Crnoj Gori nije ~injeno ni za turskog vakta! Karakteristi~ne su i rije~i potpredsjednika te tzv Skup{tine, Sava Fati}a: "Ja ve molim, gospodo, da stavimo na stranu istoriju Crne Gore. [to se pak ti~e njezine politi~ke istorije, ja je dijelim na dva dijela: na onu do ju~e i od ju~e. Mi vi{e nijesmo Crnogorci nego Srbi." (zapisnik 14/27. 11. 1918)

Ne pominje se nig|e da je odmah potom u krvi ugu{ena crnogorska nacionalna revolucija (Bo`icni ustanak) protiv srpskih okupacionih trupa; moto ustanka je bio ZA PRAVO, CAST I SLOBODU CRNE GORE!
Ustanak je u krvi ugu{en najvi{e zahvaljuju}i savezni~kogm oru`ju, ali je komitovanje – odmetni{tvo nastavljeno do 1926. Pobunjenici, njihove familije i pristalice "stavljeni su van zakona". Nad njima se vr{io "krvavi bijeli teror"…Dakle, o godinama izmedju 1918 – 26, kada vlada mra~no doba krvavoga "bijelog terora" tj. Zvani~noga (dr`avnog) zuluma srpsko-kara|or|evi}koga re`ima, ~iji je cilj bio genocidno uni{tavanje Crnogoraca u svim oblastima `ivota i kulture – nig|e se ne zbori! Valjda se u tim knjigama za koje Nik~evi} veli da ~uvaju istinu o Crnoj Gori i u kojima SVE pi{e mogu na}i i podaci o spaljenim ku}ama i ubijenim Crnogoracima. Tada se Crnogorci hapse i stavljaju na muke. Ni~u vje{ala po Crnoj Gori. Rodoljubi se bacaju u jame; siluje se i plja~ka; pominju se 14 vrsta zlo~ina koje su fa{isti ~injeli u drugom svjetskom ratu! (Dokumenta iz Cetinjskog arhiva koje je objelodanio LSCG !).

Sa ukinutom crnogorskom dr`avom nastaju poni`avanja, najgore vrste, zasluga crnogorske vojske i crnogorske slavne istorije. Nastaje sprda~ina sa crnogorskim barjacima i ratni~kim podvizima Crnogoraca. Svi crnogorski simboli i oznake postaju predmet zabrane, a ka`njava se no{enje crnogorske kape sa pravim oznakama. Tada se na nju utiskuje onaj `ig sa ~etiri ocila kao znak posrbljavanja Crnogoraca. Organizuju se ‘sahrane’ crnogorskih svetinja i po improvizovanim kov~ezima na{ih svetinja mokre okupatorski `andari! Ima li snage SPC da progovori o tim dogadjajima?

Vrsi se svekoliki kulturni genocid nad Crnogorcima. Falsifikuje se crnogorska istorija i kultura. Dekretom regenta Aleksandra Kara|or|evica ukida se autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva i osniva Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Crnogorski svje{tenici se degradiraju i dovode na "prosja~ki {tap". Ime Crne Gore se bri{e i vi{e ne postoji ni kao geografski pojam. Umjesto njega se, mnogo poznije, daje ime Zetska banovina…..

Na kraju da se osvrnemo na rije~i kralja Nikole.

Kralj Nikola, koji je sam postao `rtva zvani~ne (zavjereni~ke) politike Srbije, u proglasu Crnogorcima na Badnji dan 1918. g. iz izgonstva poru~uje: "Vama je poznato da zvani~na Srbija ve} odavno u Crnoj Gori nije gledala brata i drugara, na zajedni~komu poslu, nego protivnika, koga je po nekomu ~udnomu shvatanju trebalo trsiti, tobo`, u interesu Srbije. Naoru`ani neobje{njivom mr`njom prema Crnoj Gori i njezinijem predstavnicima i li{eni solidne moralne osnove, izvjesni politi~ari iz Biograda, postavili su se u politici prema Crnoj Gori na na~elo: cilj opravdava svako sredstvo…Vo|ena je protiv nas jedna najodvratnija kampanja kojoj je bio cilj: omalova`iti ulogu Crne Gore u ovomu ratu i sru{iti njezin visoki ugled me|u saveznicima…Meni u izgnanstvu ostao je mu~an i ni~ijem nezaslu`en zadatak da branim ~ast i ugled Crne Gore…Pored svijeh kleveta, Vlada Srbije nije uspjela da diplomatski uni{ti Crnu Goru, okupirala ju je, u ime vlade Srbije, njezina vojska. Ona je u{la ne s gran~icom mira i bracke ljubavi, nego s namjerom da sru{i najve}e dobro svakoga naroda i dr`ave – suverenitet njezin i da uni{ti njezino dr`avno bi}e. Da bi se pred svijetom kao Pilat mogla od svoga bogomrskoga i u istoriji nezapam}enoga zlo~ina pravdati i preturati ga na narod crnogorski, ona je falsifikovala volju naroda. Skupila je tzv. Veliku narodnu skup{tinu na jedan nasilni~ki na~in, ~ije odluke nemaju nikakve va`nosti…Crna je Gora Crnogoraca! To je bilo i to }e biti!…Sami Crnogorci i niko vi{e odlu~i}e slobodno zakonskijem putem o budu}nosti Crne Gore…  

Mnogo je i premnogo sli~nosti sa dana}njim zbivanjima. I danas nas guraju u srpske regione dok srpske stranke u CG vode sanjari Du{anovog carstva (to izjavi g.[o}, a da i ne trepnu) uz podr{ku plemenskih poglavica koji se dovikuju crnogorskim nedo|ijama i tumaraju sa isukanim ma~evima na bruku i sramotu vascijele Crne Gore. Umjesto da se okrenu svojoj domovini i prosperitetu svih njenih gra|ana – siju mr`nju, strah i netrpeljivost. Prijete i ucjenjuju jadno, prosta~ki i primitivno. U{ute jedino pred silom i jedino im je sila mjera demokratije.
Zar nedavno ne ostado{e bez glasa kada promijeni{e Ustav tzv Jugoslavije, zar su zaboravili kako su organizovali glasanje za njihovoga Vo|u, zar su zaboravili na~in kako je Crna Gora bila uni`ena uz njihov muk!? Nije im trebalo mnogo vremena da evoluiraju u svojim stavovima no se zaogrnu{e, preko no}i, novim Vo|om, a izdado{e doju~era{njeg! Zar o~ekuju da je narod Crne Gore malouman i da }e im i ovoga puta povjerovati!?

Crnogorci su izvukli pouku iz na{ih ‘bratskih’ odnosa – za sva vremena. Zajednice mo`emo praviti samo kao nezavisne i me|unarodno priznate dr`ave, za dobro i Crne Gore i Srbije i cijelog regiona.

Stoga poru~ujemo crnogorskim gra|anima da svoj glas daju onim partijama koje se bore za nezavisnu i me|unarodno priznatu dr`avu Crnu Goru, za modernu dr`avu u kojoj ce prava nacionalnih manjina biti rije{ena po najve}im me|unarodnim standardima, za dr`avu u kojoj }e vjeroispovijest biti li~na stvar svakoga pojedinca, za dr`avu u kojoj }e kult li~nosti biti zamijenjen kultom rada, za pravnu dr`avu u kojoj vlada red i dr`avu u kojoj se postuje Zakon!


U ime Crnogorske etni~ke zajednice Australije
Mihailo Mandic, predsjednik